Healing Chorus

Replaces: Healing Song

When you heal with Arcane Art, you heal +2d8 damage.